RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SKŁADPOL Anna i Krzysztof Saramak z siedziba w 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Kościuszki 1A.
 2. Administrator Danych Osobowych traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników z najwyższym priorytetem w związku z czym wdrożyło odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  - sprzedaż i świadczenie usług zgodnie z przedmiotem naszej działaności
  - prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów, towarów i usług
  - prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej
  - archiwizacyjnym
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  - zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  - w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówienia
  - zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  - w przypadku zgody,
  - w celach kontaktowych, marketingowych, handlowych i promocyjnych
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa
  zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).
 6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt tel. 41 251 22 33, bądź drogą elektroniczną skladpol@tlen.pl
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Administrator Danych osobowych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po zakończeniu realizacji zamówienia lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora oraz podmiotom współpracującym, które świadczą usługi dla Administratora (np. firmy kurierskie czy pocztowe, usługi informatyczne i IT, banki w zakresie realizacji płatności i dokonania rozliczeń pomiędzy nami). Podmioty te zostały przez Administratora szczegółowo sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa oraz dostosowania się do RODO, a usługi dla Administratora są świadczone na podstawie podpisanej przez obie strony Umowy o Powierzeniu Danych Osobowych.
 12. Administrator Danych Osobowych ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania)